وحید بهفرنژاد

وحید بهفرنژاد
سمت: معاون میراث‌فرهنگی

فوق‌لیسانس طراحی شهری
تاریخ انتصاب: 1401/07/01
سنوات خدمت: 19سال

همکاران معاونت میراث‌فرهنگی:

محمدعلی بزرگمهر
محمدعلی بزرگمهر
کارشناس ناظر شهرستان‌های درمیان و زیرکوه
محمدعلی جنتی‌فر
محمدعلی جنتی‌فر
سرپرست پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه
حامد نداف‌مقدم
حامد نداف‌مقدم
کارشناس ناظر شهرستان سربیشه – کارشناس ناظر باغ‌های تاریخی بیرجند
پریسا جمشیدی
پریسا جمشیدی
ناظر شهرستان های قاینات و خوسف و مسئول حرایم استان – مدیر پایگاه بافت تاریخی خوسف
زهرا رضایی‌ملکوتی
زهرا رضایی‌ملکوتی
کارشناس ثبت میراث طبیعی استان و مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت
طاهره مال‌اندوز
طاهره مال‌اندوز
مسئول ثبت حوزه معاونت میراث فرهنگی و کارشناس ثبت آثار غیر منقول
حمزه حمزه
حمزه حمزه
مسئول موزه های استان و کارشناس ناظر مرمت و مسئول آزمایشگاه مرمت اشیاء
غلامحسین شعیبی
غلامحسین شعیبی
امین اموال فرهنگی - تاریخی
تکتم بهروش
تکتم بهروش
کارشناس امور موزه‌های استان و راهنمای موزه‌های مجموعه میراث جهانی باغ اکبریه
جواد سیروسی
جواد سیروسی
کارشناس ثبت آثار منقول فرهنگی-تاریخی و کارشناس و راهنمای موزه های مجموعه اکبریه
 محمدرضا سروش
محمدرضا سروش
کارشناس باستان شناسی
 سیده‌رقیه زعفرانلو
سیده‌رقیه زعفرانلو
کارشناس باستان شناسی
 فریبا کاهنی
فریبا کاهنی
کارشناس مردم شناسی و میراث معنوی
 محمد فرجامی
محمد فرجامی
کارشناس باستان شناسی
علی شریعتی‌منش
علی شریعتی‌منش
مشاور مدیرکل در امور میراث‌فرهنگی

شرح وظایف معاونت میراث‌فرهنگی

 • بررسی و تهیه شرح خدمات مرمت آثار تاریخی حوزه فعالیت و نظارت بر اجرای صحیح کارها
 • برنامه ریزی برای نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی حوزه فعالیت
 • پیگیری امور مربوط به اعتبارات و هزینه کرد اعتبارات پایگاه باغ اکبریه
 • تهیه و ارسال گزارش مربوط به پایگاه باغ اکبریه به تهران
 • مسئول تهیه و تنظیم موافقتنامه های عمرانی حوزه معاونت میراث فرهنگی
 • بررسی و تهیه شرح خدمات مرمت آثار تاریخی حوزه فعالیت و نظارت بر اجرای صحیح کارها
 • برنامه ریزی برای نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی حوزه فعالیت
 • پایش و تهیه گزارش میدانی از اثر و بافت پیرامون آن و تعیین حریم بر اساس شاخصه اثر
 • پیگیری امور مربوط به اعتبارات و هزینه کرد اعتبارات پایگاه خوسف
 • تهیه و ارسال گزارش ادواری به تهران
 • دفاع از پرونده های حرایم استان در جلسه شواری حریم کشور
 • انجام امور مربوط به بیابان لوت و روستای دهسلم در استان
 • هزینه کرد اعتبارات جاری و عمرانی در پایگاه بیابان لوت
 • هماهنگی های لازم جهت انجام مطالعات مربوط به بیابان لوت
 • هماهنگی جهت انجام طرح های گردشگری در پایگاه
 • تهیه و ارسال گزارش ادواری پایگاه بیابان لوت به تهران
 • پاسخگویی به استعلام معادن در بیابان لوت
 • تهیه و دفاع از پرونده های میراث طبیعی استان
 • معرفی بیابان لوت و روستای دهسلم از طریق رسانه ها، چاپ کتابچه، بروشور و …
 • هماهنگی وانجام امور مربوط به کودکان و نوجوانان در اداره کل
 • بررسی پرونده های پیشنهاد ثبت آثار تاریخی
 • برگزاری جلسات شورای ثبت و حریم
 • دفاع از پرونده های پیشنهاد ثبت در دفتر ثبت وزارتخانه
 • پیگیری ارسال احکام ثبتی
 • شناسایی آثار ارزشمند و شاخص جهت ثبت در فهرست آثار ملی
 • درج شاخص های اختصاصی حوزه معاونت میراث فرهنگی در سامانه کشور
 • تلاش جهت ایجاد موزه های جدید و نظارت بر موزه های فعال
 • حمایت از موزه داران و مجموعه داران خصوصی
 • ایجاد فضایی فعال و آگاهی بخش برای عموم مردم
 • ایجاد زمینه و فضای مناسب برای آشنا کردن دانش آموزان و دانش جویان به فرهنگ و گذشته منطقه
 • حفاظت و نگهداری از اموال فرهنگی- تاریخی در اختیار
 • تحویل و نگهداری اموال فرهنگی- تاریخی اهدایی از سوی مردم و اموال حاصل از کاوش های باستان شناسی و اموال توقیفی
 • مسئول نظارت بر موزه های استان
 • تلاش برای ارتقاء و بهبود کیفیت و ساماندهی موزه های موجود
 • ایجاد و راه اندازی موزه های جدید
 • حمایت نظارتی از موزه های خصوصی استان
 • حمایت از مجموعه داران خصوصی استان
 • نظارت و بررسی امور محتوایی موزه ها
 • اطلاع رسانی و تلاش جهت جذب بازدیدکننده بیشتر به موزه های استان
 • برگزاری ویژه برنامه های مناسبتی
 • ثبت و ضبط آمار بازدیدکنندگان موزه های استان
 • تهیه و ارائه گزارشات آماری و عملکردی مستمر به وزارتخانه
 • راهنمای موزه های مجموعه اکبریه
 • راهنمای بناهای تاریخی
 • مسئول کمیته پدافند غیر عامل استان
 • مسئول ثبت آثار منقول فرهنگی-تاریخی
 • نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از اشیاء تاریخی، فرهنگی و هنری در جامعه
 • هدایت و مدیریت پروژه های حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی و آرایه های معماری
 • حفاظت و مرمت اشیاء موجود در مخازن موزه ها و مجموعه های دولتی و خصوصی استان بر اساس اولویت
 • همکاری با معاونت میراث فرهنگی اداره کل در خصوص حفاظت و مرمت آرایه های معماری
 • مشاوره و ارائه خدمات تخصصی در زمینه حفاظت و مرمت اشیاء و آرایه های معماری
 • همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاهها، سازمان ها و نهادهای مرتبط
 • پاسخ گویی به مکاتبات اداری در ارتباط با تپه ها و محوطه های تاریخی استان
 • کارشناسی آثار و اشیاء تاریخی
 • پیگیری امور مربوط به برنامه ها و مطالعات باستان شناسی استان
 • پیگیری امور مربوط به تهیه پرونده پیشنهاد ثبت جهانی مساجد تاریخی استان و قنات شاهیک قاین.
 • پاسخ گویی به استعلام های مربوط به طرح ها و پروژه های عمرانی
 • پاسخگویی به پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
 • همکاری با دفتر ثبت استان در زمینه ثبت آثار تاریخی استان
 • شرکت در کاوش های باستان شناسی با کسب مجوز از پژوهشکده باستان شناسی
 • انجام عملیات گمانه زنی و تعیین عرصه و حریم تپه ها و محوطه های باستانی و تاریخی پس از کسب مجوزهای قانونی
 • انجام عملیات گمانه زنی در بناهای تاریخی در صورت لزوم و پس از کسب مجوزهای قانونی
 • شرکت در برنامه های بررسی و شناسایی باستان شناسی پس از کسب مجوزهای قانونی
 • کارشناسی آثار و اشیاء تاریخی
 • پاسخ گویی به مکاتبات اداری در ارتباط با تپه ها و محوطه های تاریخی
 • بازخوانی اسناد و فرامین تاریخی
 • پاسخ گویی به استعلام های مربوط به طرح ها و پروژه های عمرانی
 • پاسخگویی به پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
 • همکاری با دفتر ثبت استان در زمینه ثبت آثار تاریخی استان
 • نظارت و تهیه و تنظیم پژوهش های مردم شناسی
 • تهیه و تدوین پرونده های ثبت میراث معنوی و مستند نگاری پرونده ها
 • راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان در تکمیل و تهیه پایان نامه های پژوهشی مردم شناسی و فرهنگ عامه
 • اطلاع رسانی و ارتباط با خبرگزاریها در خصوص فرهنگ عامه و آئین ها و مراسمی که در فهرست آثار معنوی ثبت گردیده
 • همکاری با صدا وسیما و حضور در برنامه های رادیویی در خصوص معرفی آئین ها و مراسم ، فرهنگ عامه
 • پاسخ به استعلامات عمومی در شهرستان¬های سربیشه و زیرکوه
 • پاسخ به استعلامات و مکاتبات معدنی سطح استان
 • پاسخ به مراجعات دانشجویی(پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی) و ارباب رجوعِ عمومی
 • انجام مطالعات و پژوهش های باستان¬شناسی در سطح استان
 • تهیه و تدوین گزارش ثبت تپه ها و محوطه های باستانی
 • تهیه و تدوین پژوهش های باستان¬شناسی و ارائه آن جهت چاپ و انتشار در مجلات، کتب و همایش های ملی و بین المللی
 • پاسخگویی به مکاتبات و بازدید از محدوده های باستانی پیرو گزارشات ارسالی از سطح استان
 • نظارت و پیگیری انجام مطالعات و پژوهش های باستان¬شناسی در سطح استان
 • پیگیری امور مربوط به اعتبارات و هزینه کرد اعتبارات پایگاه های فردوس و بشرویه
 • تهیه و ارسال گزارش ادواری به تهران
Back to top button
en_USEnglish