دریافت کنندگان تسهیلات حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

معاونتشهرستاننام و نام خانوادگیپروژه/طرحتاریخ پرداختمبلغ اعطایی(ریال)محل اعتباربانک عامل
HandicraftsBirjand رعنا شهریاری1401/04/12500000000
HandicraftsBirjand نورجان حسینائی ججک1401/04/26500000000
Handicraftsسرایان شهربانو طاهریان مکی1401/03/11500000000
Handicraftsسرایان زیور وظیفه دان1400/12/24300000000
HandicraftsBirjand مریم شه آبادی1401/04/09500000000
Handicraftsسرایان طاهره ارفعی1401/02/211000000000
HandicraftsBirjand زهرا جعفری1401/04/22500000000
Handicraftsسرایان رقیه مرادی1401/05/15800000000
Handicraftsسرایان طاهره بیگمی1401/04/28500000000
HandicraftsBirjand مرضیه شهریاری1401/04/15500000000
Handicraftsسرایان زهره سادات حسینی1401/02/26500000000
HandicraftsBirjand زهره خسروی1401/04/28500000000
Handicraftsسرایان خیرالنساء نوروزی1401/04/28500000000
HandicraftsBirjand زینب شهبازی1401/04/22500000000
HandicraftsBirjand ربابه جوادی1401/04/14500000000
HandicraftsBirjand حوا عربی1401/03/05500000000
Handicraftsسرایان سرکار سمیه درویشی1401/03/17500000000
Handicraftsسرایان منصوره درویشی1401/02/25300000000
HandicraftsBirjand سرکار آزاده خزاعی مسک1401/04/05500000000
HandicraftsBirjand سرکار فاطمه صفری1401/03/02600000000
HandicraftsBirjand زهرا خاکسار1401/04/09500000000
HandicraftsBirjand مهدی حسینی1401/04/15700000000
HandicraftsBirjand آرزو غلامیان1401/02/06500000000
Handicraftsسرایان زهرا عرب دوحصاران1400/12/22300000000
Handicraftsسرایان طاهره صنعتی1400/12/24300000000
Handicraftsسرایان صدیقه کاوسی1401/01/29500000000
Handicraftsسرایان فرخنده سادات علوی مصعبی1401/03/30500000000
Handicraftsسرایان منیره رحیمی1401/03/05500000000
Handicraftsخوسف رقیه خاک ره1401/02/22400000000
HandicraftsBirjand فاطمه هراتی1401/04/161000000000
HandicraftsBirjand خدیجه خراشادی زاده1401/04/09500000000
HandicraftsBirjand زهرا شهبازی1401/04/14500000000
Handicraftsسرایان ابوالقاسم قاسمی1401/05/05500000000
HandicraftsBirjand میلاد محمدی1401/04/15800000000
Handicraftsسرایان عبداله حسن نیا1401/03/09800000000
HandicraftsTabas محمد شاه بیکی1401/03/281000000000
Handicraftsسرایان ماه صالح نیا آیسک1401/03/31500000000
Handicraftsسرایان مرضیه حقیقی1401/03/19500000000
Handicraftsسرایان فاطمه بازی1400/12/21300000000
Handicraftsسرایان فرزانه زارع مصعبی1400/12/21300000000
Handicraftsسرایان مرضیه کنعانی1401/03/31500000000
Handicraftsسرایان زهرا حسینی1401/01/29300000000
Handicraftsسرایان حدیثه مرادی1401/02/25300000000
Handicraftsسرایان منصوره عرب دوحصاران1400/12/22300000000
HandicraftsBirjand فاطمه یوسفی روبیات1401/02/101000000000
Handicraftsسرایان نرجس خیری1401/02/04300000000
HandicraftsBirjand زهرا معصومی1401/02/041000000000
Handicraftsفردوس امین ناظری1401/04/255000000000
HandicraftsBirjand معصومه علی نژاد1401/05/02500000000
HandicraftsBirjand ریحانه قندی1401/04/28800000000
Handicraftsسرایان سید محمد هاشمی1401/03/05500000000
Handicraftsخوسف زهرا مکی1401/03/12300000000
Handicraftsفردوس مرتضی بادپر1401/03/031000000000
Handicraftsسرایان نرگس سادات موسوی1400/12/25800000000
Handicraftsسرایان عاطفه یگانه1400/12/221000000000
Handicraftsسرایان محدثه جعفرزاده1400/12/25800000000
Handicraftsفردوس کاظم حمیدی1401/02/27850000000
Handicraftsسرایان سکینه سادات ساعدی1401/01/25500000000
Handicraftsزیرکوه فاطمه مالداری1401/02/26500000000
Handicraftsسرایان طاهره کدخدامعروف1401/02/05300000000
HandicraftsBirjand خدیجه رحیمی1401/02/05700000000
HandicraftsBirjand سمیه برادران کرمانی1401/01/30500000000
HandicraftsBirjand زهرا خراشادی زاده1401/01/30500000000
Handicraftsسرایان نجمه سادات نعمتی1401/03/05500000000
Handicraftsسرایان خیرالنساء سادات سپاسی1401/02/25300000000
HandicraftsBirjand حسن عابدی تبار1401/02/071000000000
HandicraftsBirjand فاطمه رزقی1401/02/06500000000
HandicraftsBirjand مریم سعیدی1401/02/11500000000
Handicraftsزیرکوه کبری بالفروش علی دادی1401/03/07500000000
Handicraftsسرایان سمیرا رضوانی1401/02/15300000000
Handicraftsسرایان مرضیه رمضانی1401/02/25300000000
HandicraftsBirjand مریم علیدوست1401/02/11500000000
Handicraftsزیرکوه مروارید سخن گو1401/02/25500000000
Handicraftsفردوس حمیدرضا بیتانه1401/02/291000000000
Handicraftsزیرکوه مرضیه بندی1401/03/16500000000
Handicraftsسرایان کاظم آژند1401/03/09700000000
HandicraftsBirjand بهناز رقیمی1401/02/18600000000
HandicraftsBirjand عصمت شریفی1401/02/25500000000
Handicraftsزیرکوه گل اندام راه جو1401/02/25500000000
HandicraftsBirjand خدیجه عبداله زاده1401/02/24500000000
Handicraftsسرایان زینب خمسائی1401/03/05500000000
Handicraftsزیرکوه عصمت جوان1401/02/26500000000
HandicraftsBirjand زهرا نصرآبادی1401/02/25500000000
HandicraftsBirjand مریم خسروی خوشینه1401/03/11500000000
HandicraftsBirjand فاطمه عباسی کاریزنو1401/02/28500000000
HandicraftsBirjand فاطمه اسداللهی شیرخند1401/02/28500000000
HandicraftsBirjand مرتضی راستگومقدم1401/03/041000000000
HandicraftsBirjand وحیده شاهسونی1401/03/011000000000
HandicraftsBirjand زینب امیرآبادی زاده1401/03/02600000000
Handicraftsزیرکوه فاطمه امیری نیا1401/04/15500000000
Handicraftsسرایان فریبا اکبری1401/03/07500000000
HandicraftsBirjand زهره محمودی1401/03/19500000000
Handicraftsخوسف سمیه الله رسانی1401/03/10300000000
Handicraftsخوسف صغری ملائی1401/04/18400000000
Handicraftsخوسف حلیمه حسین زاده1401/03/11400000000
Handicraftsسرایان مهسا فتاحی1401/03/18500000000
Handicraftsسرایان فرخ زرگری1401/03/18500000000
Handicraftsسرایان نرگس سادات سپاسی1401/03/18500000000
Handicraftsخوسف زهرا چوپانی1401/03/16400000000
HandicraftsBirjand فاطمه شهابی1401/03/19500000000
Handicraftsفردوس زهرا ظهیری1401/03/29800000000
HandicraftsBirjand فاطمه آسیابان1401/03/26500000000
HandicraftsBirjand طاهره عبادی1401/03/22800000000
HandicraftsBirjand علی جمالی1401/03/211000000000
Handicraftsزیرکوه زهرا پیران ماه1401/04/11500000000
HandicraftsBirjand عفت عبدی1401/03/24500000000
Handicraftsفردوس مهدی طالب زاده1401/04/14800000000
Handicraftsخوسف طاهره ایوبی1401/04/18400000000
Handicraftsفردوس حمیدرضا حیدرزاده خزیمه1401/04/132000000000
Handicraftsسرایان حسین علی اکبرزاده1401/03/31500000000
HandicraftsBirjand شکوفه راستی1401/03/31500000000
Handicraftsسرایان ربابه رمضانی1401/04/26500000000
HandicraftsBirjand زهرا نوفرستی1401/04/024500000000
HandicraftsBirjand زهرا بیدمشکی1401/04/08600000000
HandicraftsBirjand سمانه براتی1401/04/09500000000
HandicraftsBirjand طیبه عبداللهی روبیات1401/04/07500000000
HandicraftsBirjand فاطمه رمضانی1401/04/08500000000
HandicraftsBirjand فاطمه خزاعی1401/04/05500000000
HandicraftsBirjand آمنه برزگانی1401/04/081000000000
HandicraftsBirjand مینا کلیدری1401/04/15500000000
HandicraftsBirjand مریم دلاوریان1401/04/09600000000
HandicraftsBirjand منصوره خراشادی زاده1401/04/291000000000
HandicraftsBirjand مهدیه خراشادی زاده1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand فاطمه جعفری1401/04/12500000000
HandicraftsBirjand زهرا ذاکری1401/04/12200000000
HandicraftsBirjand فرزانه زنگوئی1401/04/15400000000
HandicraftsBirjand ریحانه رضائی1401/04/161000000000
HandicraftsBirjand اسماء خزاعی1401/04/18500000000
HandicraftsBirjand سیده محبوبه موسوی1401/04/22500000000
HandicraftsBirjand طیبه حسین زاده1401/04/26500000000
HandicraftsBirjand زهرا بصیرانی مقدم1401/04/14500000000
HandicraftsBirjand رباب کوچی1401/04/14500000000
HandicraftsBirjand نرجس قطبانی1401/04/14500000000
HandicraftsBirjand سیده نسرین قطبانی1401/04/14500000000
Handicraftsسرایان جمیله کرقندی1401/05/06500000000
HandicraftsBirjand زهرا خراشادی زاده1401/04/18500000000
HandicraftsBirjand زهره چاجی1401/04/14500000000
HandicraftsBirjand معصومه شهریاری1401/04/15500000000
HandicraftsTabas زهره عباس پور1401/04/284800000000
HandicraftsBirjand آذر خاوران1401/04/15500000000
HandicraftsBirjand سیده فاطمه حسینی1401/04/261000000000
HandicraftsBirjand فاطمه توفیقی فرد1401/04/14500000000
HandicraftsBirjand فاطمه برزگر1401/04/16600000000
HandicraftsBirjand زهره خراشادی زاده1401/05/02500000000
HandicraftsBirjand معصومه حداد1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand حدیقه ایزدی سورگی1401/04/20500000000
Handicraftsخوسف صدیقه زنگوئی1401/04/21400000000
HandicraftsBirjand صدیقه جاهدی نیا1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand فهیمه حاجی زاده1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand معصومه بیگمی1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand الهه عرب1401/04/20600000000
HandicraftsBirjand اعظم راستی1401/04/26500000000
HandicraftsBirjand ربابه حسین زاده1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand مائده بازرگان1401/04/22500000000
HandicraftsBirjand نفیسه خزاعی نوکند1401/04/181000000000
HandicraftsBirjand مینا اسماعیلی1401/04/25600000000
HandicraftsBirjand سیده زهره دهشیبی1401/04/20600000000
HandicraftsBirjand سیده صدیقه هاشم آبادی1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand زهرا جاهد1401/04/201000000000
HandicraftsBirjand فاطمه زهرا عابدینی1401/04/20500000000
HandicraftsBirjand سرکار مهین آهمند1401/04/201000000000
HandicraftsBirjand فاطمه محمدی1401/04/22500000000
HandicraftsBirjand زینب چاجی1401/04/29500000000
HandicraftsBirjand فاطمه محمدی1401/04/28500000000
HandicraftsBirjand اعظم امیرآبادیزاده1401/04/28500000000
HandicraftsBirjand هاجر محمدی1401/04/25500000000
HandicraftsBirjand زهرا مرکی1401/04/30600000000
HandicraftsBirjand عصمت حاجی پور1401/04/26500000000
HandicraftsBirjand کبری شهابی چشمه موسی1401/04/22500000000
HandicraftsBirjand فاطمه مومن منش1401/04/26500000000
HandicraftsBirjand کلثوم کارجو1401/04/22500000000
HandicraftsBirjand فائزه آزاد1401/04/261000000000
HandicraftsBirjand زهرا اسداللهی1401/04/28500000000
HandicraftsBirjand مریم فاتح1401/05/20500000000
HandicraftsBirjand عالیه خراشادی زاده1401/04/22700000000
Handicraftsسرایان طاهره آژند1401/04/28500000000
Handicraftsسرایان زهرا بی نیاز1401/04/28800000000
HandicraftsBirjand فاطمه خراشادی زاده1401/04/30500000000
HandicraftsBirjand حسن خراشادی زاده1401/04/291950000000
HandicraftsBirjand فاطمه محمدی1401/04/26500000000
Handicraftsزیرکوه حبیبه چابک استند1401/05/09500000000
Handicraftsزیرکوه حمیده بخشی1401/04/29500000000
HandicraftsBirjand بی بی عفت میر رضوی1401/04/28600000000
HandicraftsBirjand فرشته تواضعی فر1401/05/11500000000
HandicraftsBirjand عصمت رمضانی فریز1401/04/26500000000
Handicraftsزیرکوه کنیز غضنفری1401/04/29500000000
Handicraftsزیرکوه حکیمه غضنفری1401/05/05500000000
HandicraftsBirjand سرکار تکتم زحمتی1401/05/02500000000
Handicraftsسرایان کبری بنی اسد1401/04/29800000000
Handicraftsسرایان معصومه بلهور1401/04/30800000000
Handicraftsسرایان حمیده حسن نیا1401/04/30800000000
Handicraftsسرایان اقدس مقریان1401/04/29500000000
Handicraftsسرایان زهرا بیناباجی1401/05/04500000000
HandicraftsBirjand ملیحه بهشتی فرد1401/05/20500000000
Handicraftsسرایان طیبه غلامی1401/04/29500000000
HandicraftsBirjand زهرا پرتوی فرد1401/04/291000000000
HandicraftsBirjand مهدیه بیجاری1401/05/02500000000
HandicraftsBirjand فهیمه توحیدی تبار1401/05/04600000000
Handicraftsسرایان سکینه گنجوی1401/05/10500000000
Handicraftsسرایان طاهره نسائی1401/05/04800000000
Handicraftsسرایان راضیه مختاری سه قلعه1401/05/06800000000
Handicraftsسرایان فاطمه محلی1401/05/04800000000
Handicraftsزیرکوه زهرا غضنفری1401/05/11500000000
HandicraftsBirjand حمیده عرفان جو1401/05/06500000000
Handicraftsزیرکوه علی اصغر یاری1401/05/20300000000
Handicraftsسرایان فاطمه مرادی1401/05/15800000000
Handicraftsخوسف زیور اکبری1401/05/24400000000
HandicraftsBirjand منظر صفائی1401/02/1510200000000
HandicraftsTabasمریم سادات جوادموسوی1401/05/2430000000000
Handicraftsفردوسطاهره صمدیکارگاه حوله بافی و بازاریابی تولیدات794000000اشتغال روستاییپست بانک
HandicraftsBirjandزهرا نوفرستیHandicrafts2100000000اشتغال روستاییپست بانک
Handicraftsسربیشهآمنه کاظمیبافت گلیم50000000اشتغال روستاییپست بانک
Handicraftsسربیشهعزت میریرشته کاربافی200000000اشتغال روستاییپست بانک
Handicraftsفردوسمهین محرابیانراه اندازی و تجهیز واحد حوله بافی روستایی400000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
HandicraftsBirjandفاطمه صغری بذرافکنحوله بافی سنتی400000000اشتغال روستاییپست بانک
HandicraftsTabasغلامحسین علیخانیتولیدات و دست بافته های حصیری450000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
HandicraftsBirjandحمیده خدادادکارگاه بافندگی100000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsسربیشهزهرا باقریTo Bafi144000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
HandicraftsBirjandحوا دهقاننساجی سنتی4500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
HandicraftsBirjandمریم غلامیتبدیل سنگ های زینتی و معدنی استان به نگین و غیرو2500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsنهبندانپری نیکروصنایع دستی (تکه دوزی)300000000اشتغال روستاییپست بانک
Handicraftsسربیشهملیحه دلیرTo Bafi144000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Handicraftsفردوسمحمد علی ناظریکارگاه تولیدی سفال و سرامیک مدرن1073000000اشتغال روستاییپست بانک
Handicraftsنهبندانام البنین رضاییگلدوزی سنتی160000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsدرمیانمژگان مودیحوله بافی سنتی200000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
HandicraftsBirjandکلثوم حیدری میریکTo Bafi86000000اشتغال روستاییپست بانک
Handicraftsنهبندانعصمت مومنیرودوزی سنتی200000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Handicraftsقایناتزهرا حسین پورگلیم بافی (سفره آردی)1000000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Handicraftsخوسفسکینه زراعتکارTo Bafi150000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsبشرویهزهرا عباسیاحداث کارگاه حوله بافی682000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsزیرکوهفاطمه حسینی اسفاداحداث کارگاه گلیم بافی (قالیچه)206000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
HandicraftsBirjandخدیجه چاجیحوله بافی سنتی400000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Handicraftsقایناتحسن صادقکارگاه تولید دست سازه های چوبی500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsزیرکوهراضیه عابدینی حاجی آباداحداث کارگاه گلیم بافی و سایر صنایع دستی200000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Handicraftsنهبندانعاقله عربی پورپارچه بافی220000000اشتغال روستاییپست بانک
Back to top button
en_USEnglish