دریافت کنندگان تسهیلات حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری

فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌ها

معاونتشهرستاننام و نام خانوادگیپروژه/طرحتاریخ پرداختمبلغ اعطایی(ریال)محل اعتباربانک عامل
TourismTabasمحمدرضا قاسمیمجتمع گردشگریبند الف تبصره 18 سال 140025000000توسعه تعاون
TourismTabasرسول نادمیانمجتمع گردشگریبند الف تبصره 18 سال 140025000000توسعه تعاون
Tourismسرایانسیدعلی‌نقی حسینیبند الف تبصره 18 سال 140010000000توسعه تعاون
TourismTabasرسول آشنا سفره خانه سنتیبند الف تبصره 18 سال 14005000000توسعه تعاون
TourismTabasداوود بخشیمرکز سرگرمی و تفریحی الماسبند الف تبصره 18 سال 140020000000توسعه تعاون
Tourismفردوسعفت کیانیمجتمع بین راهیبند الف تبصره 18 سال 140040000000توسعه تعاون
TourismTabasمجید دهقان نیریمرمت باسازی و تجهیز هتل بهمنبند الف تبصره 18 سال 140030000000توسعه تعاون
Tourismزیرکوهناصر صاحبیمجتمع گردشگریبند الف تبصره 18 سال 140030000000توسعه تعاون
TourismQaenمحمد علی کارگرمجتمع بین راهیبند الف تبصره 18 سال 140020000000توسعه تعاون
Tourismفردوسحدیثه زمانیمهمانپذیربند الف تبصره 18 سال 140020000000توسعه تعاون
Tourismخوسفمحمدرضا براتیمجتمع گردشگری کلاته ملکبند الف تبصره 18 سال 140030000000توسعه تعاون
Tourismفردوسعلیرضا حمامیتوسعه اقامتگاه بوم گردیبند الف تبصره 18 سال 140020000000Tourism
TourismBirjandکاظم فروتناقامتگاه بوم گردیبند الف تبصره 18 سال 14003000000آینده
TourismTabasروح الله امیریاقامتگاه بوم گردیبند الف تبصره 18 سال 14002000000آینده
TourismBirjandحسین کاسه سنگیسفره خانه سنتیبند الف تبصره 18 سال 14005000000آینده
Tourismسرایانعباس نجیبیبوم گردی762000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Tourismقایناترضا رضاپورطرح توسعه شرکت تعاونی تولیدی بانوان جاجیم بافت هزارگل قهستان13486000000اشتغال روستاییپست بانک
TourismTabasمجید صولتیگردشگری و بوم گردی2000000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
TourismBirjandمجتبی خسرویاقامتگاه بوم گردی سنتی گردشگری5000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismزیرکوهابراهیم غضنفریایجاداقامتگاه بوم گردی وگردشگری990000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Tourismفردوسمهدی سالاریانراه اندازی و تجهیز رستوران سنتی و گردشگری3951000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismفردوسعصمت افسردهتوسعه و تجهیز واحد بوم گردی و گردشگری2290000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismفردوسمحیا سادات مزدآورایجاد اقامتگاه بومگردی2500000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismفردوسحسین قیومی شریفیتجهیز و تکمیل واحد اقامنی گردشگری و بوم گردی2000000000اشتغال روستاییپست بانک
TourismTabasغلامرضا اشنااقامتگاه سنتی ناردون1540000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
TourismTabasقدرت اله اکبریاقامتگاه بوم گردی1000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismنهبندانمسعود کرباسچیایجاد واحد بوم گردی7640000000اشتغال روستاییپست بانک
TourismTabasعلیرضا اکبرزادهاقامتگاه و سفره خانه سنتی رباط چاه گنید2500000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
TourismBirjandسیده فاطمه هاشمیکارگاه صنایع دستی600000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
TourismBirjandاحمد رضا صایبیمجتمع گردشگری ، تفریحی و پذیرایی2450000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
Tourismفردوسمحمد ناصریایجاد بومگردی4000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
TourismTabasسلمان استاداقامتگاه بوم گردی1200000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismسربیشهاسحاق سعادتیمهمانپذیر ورستوران سعادتی2500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Tourismفردوسسید سعید سیدحسنیواحد اقامتی بوم گردی3500000000اشتغال روستاییپست بانک
Tourismفردوسهادی شبنم زادهبوم گردی2548000000اشتغال روستاییپست بانک
Tourismسرایانولی اله اقبالی پوراحداث اقامتگاه بوم گردی1991000000اشتغال روستاییپست بانک
Tourismفردوسامیدرضا جهندهاحداث سفره خانه سنتی شهریار10000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismفردوسخیرالنساء مزدیطرح توجیهی ایجاد بومگردی در منطقه نمونه گردشگری باغستان1500000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Tourismخوسفاحمد هادیایجاد اقامتگاه گردشگری روستایی عشایری4000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
TourismBirjandصادق کاسه سنگیاجرا و بهره برداری از قهوه خانه واستراحتگاه در بند امیر شاه(کاسه سنگ)2000000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
TourismTabasمهدی میرزادهخانه بوم گردی چهار ده21000000000اشتغال روستاییپست بانک
Tourismفردوسسعید سیفیراه اندازی و تجهیز و تاسیس کارگاه تولیدی زیورآلات سنتی و گوهرتراشی500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
TourismBirjandمحمدناصر محمدپوربوم گردی4000000000اشتغال روستاییپست بانک
TourismTabasریحانه آتش افروزمجتمع اقامتی بوم گردی1000000000اشتغال روستاییپست بانک
TourismBirjandسید علی اکبر ذوالفقاریمجموعه ابی هتل بزرگ کوهستان20000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
TourismTabasفیض اله بخشیاقامتگاه بوم گردی چشمه سنگ2800000000اشتغال روستاییپست بانک
TourismBirjandعلی اصغر کاسه سنگیسفره خانه سنتی گردشگری3200000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
TourismBirjandحسین کفاش زادهبومی گردی روستایی7500000000اشتغال روستاییپست بانک
Tourismبشرویهمهشید فروغ نصیراییمجتمع تفریحی و گردشگری و اقامتگاه بوم گردی فروغ2480000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
TourismBirjandمحمد حسین خراشادیزادهطرح گردشگری و بوم گردی2000000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Tourismزیرکوهآسیه کمالیتجهیز و راه اندازی اقامتگاه بوم گردی متعلق به خانم آسیه کمالی850000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Tourismسرایانزهرا کفشگراحداث واحد بوم گردشگری شب سکوت کوهستان1490000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Tourismقایناتجواد قربانیتجهیز و راه اندازی اقامتگاه بوم گردی600000000اشتغال فراگیربانک توسعه تعاون
Tourismبشرویهعلی مستشاریاقامتگاه بوم گردی2379000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
Tourismبشرویهرضا سکندریپرورش گوسفند دوقلوزا300000000اشتغال روستاییپست بانک
Tourismبشرویهعباس غلامیپرورش گوسفند دوقلوزا300000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
Back to top button
en_USEnglish