مراحل انجام استعلام و انعقاد موافقت نامه

مراحل انجام استعلام و انعقاد موافقت نامه

  1. ارسال شرح خدمات از شهرستان به دفتر فنی و بررسی توسط دفتر فنی
  2. ارسال نامه اخذ استعلام (قرارداد مستقیم) به معاونت مربوطه
  3. تامین اعتبار توسط امور مالی و طی مراحل استعلام توسط کارپردازی
  4. تشکیل جلسه بازگشایی پاکات استعلام و اعلام برده
  5. تحویل استعلام از واحد امور مالی پس از تامین اعتبار به دفتر فنی
  6. اخذ مدارک اشخاص حقیقی یا حقوقی از پیمانکار
  7. تحویل نامه بانک به پیمانکار جهت ضمانت نامه حسن انجام کار
  8. اخذ ضمانت نامه از پیمانکار
  9. تحویل ضمانت نامه به دفتر فنی از طرف پیمانکار
  10. انعقاد قرارداد با امضاء طرف قرارداد(کارفرماو پیمانکار)
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی