دریافت کنندگان تسهیلات حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

معاونتشهرستاننام و نام خانوادگیپروژه/طرحتاریخ پرداختمبلغ اعطایی(ریال)محل اعتباربانک عامل
صنایع دستیبیرجند رعنا شهریاری1401/04/12500000000
صنایع دستیبیرجند نورجان حسینائی ججک1401/04/26500000000
صنایع دستیسرایان شهربانو طاهریان مکی1401/03/11500000000
صنایع دستیسرایان زیور وظیفه دان1400/12/24300000000
صنایع دستیبیرجند مریم شه آبادی1401/04/09500000000
صنایع دستیسرایان طاهره ارفعی1401/02/211000000000
صنایع دستیبیرجند زهرا جعفری1401/04/22500000000
صنایع دستیسرایان رقیه مرادی1401/05/15800000000
صنایع دستیسرایان طاهره بیگمی1401/04/28500000000
صنایع دستیبیرجند مرضیه شهریاری1401/04/15500000000
صنایع دستیسرایان زهره سادات حسینی1401/02/26500000000
صنایع دستیبیرجند زهره خسروی1401/04/28500000000
صنایع دستیسرایان خیرالنساء نوروزی1401/04/28500000000
صنایع دستیبیرجند زینب شهبازی1401/04/22500000000
صنایع دستیبیرجند ربابه جوادی1401/04/14500000000
صنایع دستیبیرجند حوا عربی1401/03/05500000000
صنایع دستیسرایان سرکار سمیه درویشی1401/03/17500000000
صنایع دستیسرایان منصوره درویشی1401/02/25300000000
صنایع دستیبیرجند سرکار آزاده خزاعی مسک1401/04/05500000000
صنایع دستیبیرجند سرکار فاطمه صفری1401/03/02600000000
صنایع دستیبیرجند زهرا خاکسار1401/04/09500000000
صنایع دستیبیرجند مهدی حسینی1401/04/15700000000
صنایع دستیبیرجند آرزو غلامیان1401/02/06500000000
صنایع دستیسرایان زهرا عرب دوحصاران1400/12/22300000000
صنایع دستیسرایان طاهره صنعتی1400/12/24300000000
صنایع دستیسرایان صدیقه کاوسی1401/01/29500000000
صنایع دستیسرایان فرخنده سادات علوی مصعبی1401/03/30500000000
صنایع دستیسرایان منیره رحیمی1401/03/05500000000
صنایع دستیخوسف رقیه خاک ره1401/02/22400000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه هراتی1401/04/161000000000
صنایع دستیبیرجند خدیجه خراشادی زاده1401/04/09500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا شهبازی1401/04/14500000000
صنایع دستیسرایان ابوالقاسم قاسمی1401/05/05500000000
صنایع دستیبیرجند میلاد محمدی1401/04/15800000000
صنایع دستیسرایان عبداله حسن نیا1401/03/09800000000
صنایع دستیطبس محمد شاه بیکی1401/03/281000000000
صنایع دستیسرایان ماه صالح نیا آیسک1401/03/31500000000
صنایع دستیسرایان مرضیه حقیقی1401/03/19500000000
صنایع دستیسرایان فاطمه بازی1400/12/21300000000
صنایع دستیسرایان فرزانه زارع مصعبی1400/12/21300000000
صنایع دستیسرایان مرضیه کنعانی1401/03/31500000000
صنایع دستیسرایان زهرا حسینی1401/01/29300000000
صنایع دستیسرایان حدیثه مرادی1401/02/25300000000
صنایع دستیسرایان منصوره عرب دوحصاران1400/12/22300000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه یوسفی روبیات1401/02/101000000000
صنایع دستیسرایان نرجس خیری1401/02/04300000000
صنایع دستیبیرجند زهرا معصومی1401/02/041000000000
صنایع دستیفردوس امین ناظری1401/04/255000000000
صنایع دستیبیرجند معصومه علی نژاد1401/05/02500000000
صنایع دستیبیرجند ریحانه قندی1401/04/28800000000
صنایع دستیسرایان سید محمد هاشمی1401/03/05500000000
صنایع دستیخوسف زهرا مکی1401/03/12300000000
صنایع دستیفردوس مرتضی بادپر1401/03/031000000000
صنایع دستیسرایان نرگس سادات موسوی1400/12/25800000000
صنایع دستیسرایان عاطفه یگانه1400/12/221000000000
صنایع دستیسرایان محدثه جعفرزاده1400/12/25800000000
صنایع دستیفردوس کاظم حمیدی1401/02/27850000000
صنایع دستیسرایان سکینه سادات ساعدی1401/01/25500000000
صنایع دستیزیرکوه فاطمه مالداری1401/02/26500000000
صنایع دستیسرایان طاهره کدخدامعروف1401/02/05300000000
صنایع دستیبیرجند خدیجه رحیمی1401/02/05700000000
صنایع دستیبیرجند سمیه برادران کرمانی1401/01/30500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا خراشادی زاده1401/01/30500000000
صنایع دستیسرایان نجمه سادات نعمتی1401/03/05500000000
صنایع دستیسرایان خیرالنساء سادات سپاسی1401/02/25300000000
صنایع دستیبیرجند حسن عابدی تبار1401/02/071000000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه رزقی1401/02/06500000000
صنایع دستیبیرجند مریم سعیدی1401/02/11500000000
صنایع دستیزیرکوه کبری بالفروش علی دادی1401/03/07500000000
صنایع دستیسرایان سمیرا رضوانی1401/02/15300000000
صنایع دستیسرایان مرضیه رمضانی1401/02/25300000000
صنایع دستیبیرجند مریم علیدوست1401/02/11500000000
صنایع دستیزیرکوه مروارید سخن گو1401/02/25500000000
صنایع دستیفردوس حمیدرضا بیتانه1401/02/291000000000
صنایع دستیزیرکوه مرضیه بندی1401/03/16500000000
صنایع دستیسرایان کاظم آژند1401/03/09700000000
صنایع دستیبیرجند بهناز رقیمی1401/02/18600000000
صنایع دستیبیرجند عصمت شریفی1401/02/25500000000
صنایع دستیزیرکوه گل اندام راه جو1401/02/25500000000
صنایع دستیبیرجند خدیجه عبداله زاده1401/02/24500000000
صنایع دستیسرایان زینب خمسائی1401/03/05500000000
صنایع دستیزیرکوه عصمت جوان1401/02/26500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا نصرآبادی1401/02/25500000000
صنایع دستیبیرجند مریم خسروی خوشینه1401/03/11500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه عباسی کاریزنو1401/02/28500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه اسداللهی شیرخند1401/02/28500000000
صنایع دستیبیرجند مرتضی راستگومقدم1401/03/041000000000
صنایع دستیبیرجند وحیده شاهسونی1401/03/011000000000
صنایع دستیبیرجند زینب امیرآبادی زاده1401/03/02600000000
صنایع دستیزیرکوه فاطمه امیری نیا1401/04/15500000000
صنایع دستیسرایان فریبا اکبری1401/03/07500000000
صنایع دستیبیرجند زهره محمودی1401/03/19500000000
صنایع دستیخوسف سمیه الله رسانی1401/03/10300000000
صنایع دستیخوسف صغری ملائی1401/04/18400000000
صنایع دستیخوسف حلیمه حسین زاده1401/03/11400000000
صنایع دستیسرایان مهسا فتاحی1401/03/18500000000
صنایع دستیسرایان فرخ زرگری1401/03/18500000000
صنایع دستیسرایان نرگس سادات سپاسی1401/03/18500000000
صنایع دستیخوسف زهرا چوپانی1401/03/16400000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه شهابی1401/03/19500000000
صنایع دستیفردوس زهرا ظهیری1401/03/29800000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه آسیابان1401/03/26500000000
صنایع دستیبیرجند طاهره عبادی1401/03/22800000000
صنایع دستیبیرجند علی جمالی1401/03/211000000000
صنایع دستیزیرکوه زهرا پیران ماه1401/04/11500000000
صنایع دستیبیرجند عفت عبدی1401/03/24500000000
صنایع دستیفردوس مهدی طالب زاده1401/04/14800000000
صنایع دستیخوسف طاهره ایوبی1401/04/18400000000
صنایع دستیفردوس حمیدرضا حیدرزاده خزیمه1401/04/132000000000
صنایع دستیسرایان حسین علی اکبرزاده1401/03/31500000000
صنایع دستیبیرجند شکوفه راستی1401/03/31500000000
صنایع دستیسرایان ربابه رمضانی1401/04/26500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا نوفرستی1401/04/024500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا بیدمشکی1401/04/08600000000
صنایع دستیبیرجند سمانه براتی1401/04/09500000000
صنایع دستیبیرجند طیبه عبداللهی روبیات1401/04/07500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه رمضانی1401/04/08500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه خزاعی1401/04/05500000000
صنایع دستیبیرجند آمنه برزگانی1401/04/081000000000
صنایع دستیبیرجند مینا کلیدری1401/04/15500000000
صنایع دستیبیرجند مریم دلاوریان1401/04/09600000000
صنایع دستیبیرجند منصوره خراشادی زاده1401/04/291000000000
صنایع دستیبیرجند مهدیه خراشادی زاده1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه جعفری1401/04/12500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا ذاکری1401/04/12200000000
صنایع دستیبیرجند فرزانه زنگوئی1401/04/15400000000
صنایع دستیبیرجند ریحانه رضائی1401/04/161000000000
صنایع دستیبیرجند اسماء خزاعی1401/04/18500000000
صنایع دستیبیرجند سیده محبوبه موسوی1401/04/22500000000
صنایع دستیبیرجند طیبه حسین زاده1401/04/26500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا بصیرانی مقدم1401/04/14500000000
صنایع دستیبیرجند رباب کوچی1401/04/14500000000
صنایع دستیبیرجند نرجس قطبانی1401/04/14500000000
صنایع دستیبیرجند سیده نسرین قطبانی1401/04/14500000000
صنایع دستیسرایان جمیله کرقندی1401/05/06500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا خراشادی زاده1401/04/18500000000
صنایع دستیبیرجند زهره چاجی1401/04/14500000000
صنایع دستیبیرجند معصومه شهریاری1401/04/15500000000
صنایع دستیطبس زهره عباس پور1401/04/284800000000
صنایع دستیبیرجند آذر خاوران1401/04/15500000000
صنایع دستیبیرجند سیده فاطمه حسینی1401/04/261000000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه توفیقی فرد1401/04/14500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه برزگر1401/04/16600000000
صنایع دستیبیرجند زهره خراشادی زاده1401/05/02500000000
صنایع دستیبیرجند معصومه حداد1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند حدیقه ایزدی سورگی1401/04/20500000000
صنایع دستیخوسف صدیقه زنگوئی1401/04/21400000000
صنایع دستیبیرجند صدیقه جاهدی نیا1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند فهیمه حاجی زاده1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند معصومه بیگمی1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند الهه عرب1401/04/20600000000
صنایع دستیبیرجند اعظم راستی1401/04/26500000000
صنایع دستیبیرجند ربابه حسین زاده1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند مائده بازرگان1401/04/22500000000
صنایع دستیبیرجند نفیسه خزاعی نوکند1401/04/181000000000
صنایع دستیبیرجند مینا اسماعیلی1401/04/25600000000
صنایع دستیبیرجند سیده زهره دهشیبی1401/04/20600000000
صنایع دستیبیرجند سیده صدیقه هاشم آبادی1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا جاهد1401/04/201000000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه زهرا عابدینی1401/04/20500000000
صنایع دستیبیرجند سرکار مهین آهمند1401/04/201000000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه محمدی1401/04/22500000000
صنایع دستیبیرجند زینب چاجی1401/04/29500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه محمدی1401/04/28500000000
صنایع دستیبیرجند اعظم امیرآبادیزاده1401/04/28500000000
صنایع دستیبیرجند هاجر محمدی1401/04/25500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا مرکی1401/04/30600000000
صنایع دستیبیرجند عصمت حاجی پور1401/04/26500000000
صنایع دستیبیرجند کبری شهابی چشمه موسی1401/04/22500000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه مومن منش1401/04/26500000000
صنایع دستیبیرجند کلثوم کارجو1401/04/22500000000
صنایع دستیبیرجند فائزه آزاد1401/04/261000000000
صنایع دستیبیرجند زهرا اسداللهی1401/04/28500000000
صنایع دستیبیرجند مریم فاتح1401/05/20500000000
صنایع دستیبیرجند عالیه خراشادی زاده1401/04/22700000000
صنایع دستیسرایان طاهره آژند1401/04/28500000000
صنایع دستیسرایان زهرا بی نیاز1401/04/28800000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه خراشادی زاده1401/04/30500000000
صنایع دستیبیرجند حسن خراشادی زاده1401/04/291950000000
صنایع دستیبیرجند فاطمه محمدی1401/04/26500000000
صنایع دستیزیرکوه حبیبه چابک استند1401/05/09500000000
صنایع دستیزیرکوه حمیده بخشی1401/04/29500000000
صنایع دستیبیرجند بی بی عفت میر رضوی1401/04/28600000000
صنایع دستیبیرجند فرشته تواضعی فر1401/05/11500000000
صنایع دستیبیرجند عصمت رمضانی فریز1401/04/26500000000
صنایع دستیزیرکوه کنیز غضنفری1401/04/29500000000
صنایع دستیزیرکوه حکیمه غضنفری1401/05/05500000000
صنایع دستیبیرجند سرکار تکتم زحمتی1401/05/02500000000
صنایع دستیسرایان کبری بنی اسد1401/04/29800000000
صنایع دستیسرایان معصومه بلهور1401/04/30800000000
صنایع دستیسرایان حمیده حسن نیا1401/04/30800000000
صنایع دستیسرایان اقدس مقریان1401/04/29500000000
صنایع دستیسرایان زهرا بیناباجی1401/05/04500000000
صنایع دستیبیرجند ملیحه بهشتی فرد1401/05/20500000000
صنایع دستیسرایان طیبه غلامی1401/04/29500000000
صنایع دستیبیرجند زهرا پرتوی فرد1401/04/291000000000
صنایع دستیبیرجند مهدیه بیجاری1401/05/02500000000
صنایع دستیبیرجند فهیمه توحیدی تبار1401/05/04600000000
صنایع دستیسرایان سکینه گنجوی1401/05/10500000000
صنایع دستیسرایان طاهره نسائی1401/05/04800000000
صنایع دستیسرایان راضیه مختاری سه قلعه1401/05/06800000000
صنایع دستیسرایان فاطمه محلی1401/05/04800000000
صنایع دستیزیرکوه زهرا غضنفری1401/05/11500000000
صنایع دستیبیرجند حمیده عرفان جو1401/05/06500000000
صنایع دستیزیرکوه علی اصغر یاری1401/05/20300000000
صنایع دستیسرایان فاطمه مرادی1401/05/15800000000
صنایع دستیخوسف زیور اکبری1401/05/24400000000
صنایع دستیبیرجند منظر صفائی1401/02/1510200000000
صنایع دستیطبسمریم سادات جوادموسوی1401/05/2430000000000
صنایع دستیفردوسطاهره صمدیکارگاه حوله بافی و بازاریابی تولیدات794000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستیبیرجندزهرا نوفرستیصنایع دستی2100000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستیسربیشهآمنه کاظمیبافت گلیم50000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستیسربیشهعزت میریرشته کاربافی200000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستیفردوسمهین محرابیانراه اندازی و تجهیز واحد حوله بافی روستایی400000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
صنایع دستیبیرجندفاطمه صغری بذرافکنحوله بافی سنتی400000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستیطبسغلامحسین علیخانیتولیدات و دست بافته های حصیری450000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیبیرجندحمیده خدادادکارگاه بافندگی100000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیسربیشهزهرا باقریحوله بافی144000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیبیرجندحوا دهقاننساجی سنتی4500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیبیرجندمریم غلامیتبدیل سنگ های زینتی و معدنی استان به نگین و غیرو2500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستینهبندانپری نیکروصنایع دستی (تکه دوزی)300000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستیسربیشهملیحه دلیرحوله بافی144000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
صنایع دستیفردوسمحمد علی ناظریکارگاه تولیدی سفال و سرامیک مدرن1073000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستینهبندانام البنین رضاییگلدوزی سنتی160000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیدرمیانمژگان مودیحوله بافی سنتی200000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیبیرجندکلثوم حیدری میریکحوله بافی86000000اشتغال روستاییپست بانک
صنایع دستینهبندانعصمت مومنیرودوزی سنتی200000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
صنایع دستیقایناتزهرا حسین پورگلیم بافی (سفره آردی)1000000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
صنایع دستیخوسفسکینه زراعتکارحوله بافی150000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیبشرویهزهرا عباسیاحداث کارگاه حوله بافی682000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیزیرکوهفاطمه حسینی اسفاداحداث کارگاه گلیم بافی (قالیچه)206000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیبیرجندخدیجه چاجیحوله بافی سنتی400000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
صنایع دستیقایناتحسن صادقکارگاه تولید دست سازه های چوبی500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستیزیرکوهراضیه عابدینی حاجی آباداحداث کارگاه گلیم بافی و سایر صنایع دستی200000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
صنایع دستینهبندانعاقله عربی پورپارچه بافی220000000اشتغال روستاییپست بانک
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی