دریافت کنندگان تسهیلات حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری

فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌ها

معاونتشهرستاننام و نام خانوادگیپروژه/طرحتاریخ پرداختمبلغ اعطایی(ریال)محل اعتباربانک عامل
گردشگریطبسمحمدرضا قاسمیمجتمع گردشگریبند الف تبصره 18 سال 140025000000توسعه تعاون
گردشگریطبسرسول نادمیانمجتمع گردشگریبند الف تبصره 18 سال 140025000000توسعه تعاون
گردشگریسرایانسیدعلی‌نقی حسینیبند الف تبصره 18 سال 140010000000توسعه تعاون
گردشگریطبسرسول آشنا سفره خانه سنتیبند الف تبصره 18 سال 14005000000توسعه تعاون
گردشگریطبسداوود بخشیمرکز سرگرمی و تفریحی الماسبند الف تبصره 18 سال 140020000000توسعه تعاون
گردشگریفردوسعفت کیانیمجتمع بین راهیبند الف تبصره 18 سال 140040000000توسعه تعاون
گردشگریطبسمجید دهقان نیریمرمت باسازی و تجهیز هتل بهمنبند الف تبصره 18 سال 140030000000توسعه تعاون
گردشگریزیرکوهناصر صاحبیمجتمع گردشگریبند الف تبصره 18 سال 140030000000توسعه تعاون
گردشگریقاینمحمد علی کارگرمجتمع بین راهیبند الف تبصره 18 سال 140020000000توسعه تعاون
گردشگریفردوسحدیثه زمانیمهمانپذیربند الف تبصره 18 سال 140020000000توسعه تعاون
گردشگریخوسفمحمدرضا براتیمجتمع گردشگری کلاته ملکبند الف تبصره 18 سال 140030000000توسعه تعاون
گردشگریفردوسعلیرضا حمامیتوسعه اقامتگاه بوم گردیبند الف تبصره 18 سال 140020000000گردشگری
گردشگریبیرجندکاظم فروتناقامتگاه بوم گردیبند الف تبصره 18 سال 14003000000آینده
گردشگریطبسروح الله امیریاقامتگاه بوم گردیبند الف تبصره 18 سال 14002000000آینده
گردشگریبیرجندحسین کاسه سنگیسفره خانه سنتیبند الف تبصره 18 سال 14005000000آینده
گردشگریسرایانعباس نجیبیبوم گردی762000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
گردشگریقایناترضا رضاپورطرح توسعه شرکت تعاونی تولیدی بانوان جاجیم بافت هزارگل قهستان13486000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریطبسمجید صولتیگردشگری و بوم گردی2000000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریبیرجندمجتبی خسرویاقامتگاه بوم گردی سنتی گردشگری5000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریزیرکوهابراهیم غضنفریایجاداقامتگاه بوم گردی وگردشگری990000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
گردشگریفردوسمهدی سالاریانراه اندازی و تجهیز رستوران سنتی و گردشگری3951000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریفردوسعصمت افسردهتوسعه و تجهیز واحد بوم گردی و گردشگری2290000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریفردوسمحیا سادات مزدآورایجاد اقامتگاه بومگردی2500000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریفردوسحسین قیومی شریفیتجهیز و تکمیل واحد اقامنی گردشگری و بوم گردی2000000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریطبسغلامرضا اشنااقامتگاه سنتی ناردون1540000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریطبسقدرت اله اکبریاقامتگاه بوم گردی1000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگرینهبندانمسعود کرباسچیایجاد واحد بوم گردی7640000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریطبسعلیرضا اکبرزادهاقامتگاه و سفره خانه سنتی رباط چاه گنید2500000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریبیرجندسیده فاطمه هاشمیکارگاه صنایع دستی600000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریبیرجنداحمد رضا صایبیمجتمع گردشگری ، تفریحی و پذیرایی2450000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
گردشگریفردوسمحمد ناصریایجاد بومگردی4000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریطبسسلمان استاداقامتگاه بوم گردی1200000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریسربیشهاسحاق سعادتیمهمانپذیر ورستوران سعادتی2500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریفردوسسید سعید سیدحسنیواحد اقامتی بوم گردی3500000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریفردوسهادی شبنم زادهبوم گردی2548000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریسرایانولی اله اقبالی پوراحداث اقامتگاه بوم گردی1991000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریفردوسامیدرضا جهندهاحداث سفره خانه سنتی شهریار10000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریفردوسخیرالنساء مزدیطرح توجیهی ایجاد بومگردی در منطقه نمونه گردشگری باغستان1500000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریخوسفاحمد هادیایجاد اقامتگاه گردشگری روستایی عشایری4000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریبیرجندصادق کاسه سنگیاجرا و بهره برداری از قهوه خانه واستراحتگاه در بند امیر شاه(کاسه سنگ)2000000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریطبسمهدی میرزادهخانه بوم گردی چهار ده21000000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریفردوسسعید سیفیراه اندازی و تجهیز و تاسیس کارگاه تولیدی زیورآلات سنتی و گوهرتراشی500000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریبیرجندمحمدناصر محمدپوربوم گردی4000000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریطبسریحانه آتش افروزمجتمع اقامتی بوم گردی1000000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریبیرجندسید علی اکبر ذوالفقاریمجموعه ابی هتل بزرگ کوهستان20000000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
گردشگریطبسفیض اله بخشیاقامتگاه بوم گردی چشمه سنگ2800000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریبیرجندعلی اصغر کاسه سنگیسفره خانه سنتی گردشگری3200000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریبیرجندحسین کفاش زادهبومی گردی روستایی7500000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریبشرویهمهشید فروغ نصیراییمجتمع تفریحی و گردشگری و اقامتگاه بوم گردی فروغ2480000000اشتغال روستاییبانک توسعه تعاون
گردشگریبیرجندمحمد حسین خراشادیزادهطرح گردشگری و بوم گردی2000000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریزیرکوهآسیه کمالیتجهیز و راه اندازی اقامتگاه بوم گردی متعلق به خانم آسیه کمالی850000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریسرایانزهرا کفشگراحداث واحد بوم گردشگری شب سکوت کوهستان1490000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریقایناتجواد قربانیتجهیز و راه اندازی اقامتگاه بوم گردی600000000اشتغال فراگیربانک توسعه تعاون
گردشگریبشرویهعلی مستشاریاقامتگاه بوم گردی2379000000اشتغال روستاییصندوق کارآفرینی امید
گردشگریبشرویهرضا سکندریپرورش گوسفند دوقلوزا300000000اشتغال روستاییپست بانک
گردشگریبشرویهعباس غلامیپرورش گوسفند دوقلوزا300000000اشتغال روستاییبانک کشاورزی
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی