مجوزهای صادرشده

شهرستاننام و نام خانوادگی متقاضیموافقت اصولیمجوز ایجادنوعتاریخ صدور
فردوسعاطفه غلامی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسغلامعلی صمدی اردبیلی*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسداوود بخشی*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینعلی آشوری*اقامتگاه بوم گردی1401
خوسفغزاله دلیری*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینجواد رضوانی نیا*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسزینب السادات باقری*سفره خانه سنتی1401
خوسفعلی دباغیاقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندشهین وفایی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسفهیمه سادات علی پرست*اردوگاه گردشگری1401
بیرجندعلییرضا ادیبیان*مهمانپذیر1401
طبسمحمدرضا یحیی شیبانیمرکز سرگرمی تفریحی1401
سرایانمحمدرضا محمود پور*مجتمع گردشگری1401
زیرکوهناصر صاحبی*مجتمع گردشگری1401
قاینالهه ثقوری*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسالهه پردل برون*اقامتگاه بوم گردی1401
سربیشهشهاب محتشمی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسزهره کاظم نیا*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندحسن خونیکی*سفره خانه سنتی1401
زیرکوهمهناز حسنی اسفاداقامتگاه بوم گردی1401
درمیانمحمد امین داوودی بجد*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینام البنین عباسپور*اقامتگاه بوم گردی1401
نهبندانکبری سلیمی راد*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسمهدی چوپانی*اقامتگاه بوم گردی1401
زیرکوهمجتبی میری*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسروح اله امیریاقامتگاه بوم گردی1401
زیرکوهخدیجه شریفی*اقامتگاه بوم گردی1401
سرایانصدیقه هادی زاده*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینداوود تقی نژاد*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسحسین شبانی*اقامتگاه بوم گردی1401
سرایانحمید محمد نیااقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندعلی رضا چمنی*سفره خانه سنتی1401
طبسطاهره نظریان*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندعلی خسروی رقیه آباد*اقامتگاه بوم گردی1401
طبساحمد رجبیاقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهادریس حسین زاده اول**اقامتگاه بوم گردی1401
درمیانایمان زارعی درمیان*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسصدیقه اکبری*مهمانپذیر1401
بیرجندزهرا حسین پورسفره خانه سنتی1401
فردوسمریم خزاعیان*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسنادر طلائی*سفره خانه سنتی1401
طبسنیلوفر مقیمی*اقامتگاه بوم گردی1401
خوسففرزانه اصلاح*اقامتگاه بوم گردی1401
سرایانمحمدمهدی عظیمی*اقامتگاه بوم گردی1401
نهبندانحسین قائنی نژاد*تاسیسات اقامتی و پذیرایی1401
علی حسین نیا*اقامتگاه بوم گردی1401
زهرا سرچاهی*اقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهغلامرضا رحیم کریمیاقامتگاه بوم گردی1401
طبسشرکت تعاونی گردشگری رخ سرام طبساقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهمحمدعلی نوریمجتمع های گردشگری1401
فردوسنرگس مردانی*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندحسین کاسه سنگیسفره خانه سنتی1401
بشرویهمهدی شریف زادهاقامتگاه بوم گردی1401
فردوسسیدجعفر محمودی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسسیدجعفر محمودی*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسمرتضی باقری مقدم*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینحمید یعقوبی*مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی1401
سرایانعصمت عابدینی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسنرگس مردانی*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندلطف اله خسروی رقیه آباد*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندامیرحسام خزیمههتل1401
بیرجندفاطمه شمس آبادیاقامتگاه بوم گردی1401
فردوسهادی شبنم زاده*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسمحمد ناصریاقامتگاه بوم گردی1401
درمیانعلی مولویاقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهمریم کریان*اقامتگاه بوم گردی1401
نهبندانابوالفضل فرهی*سفره خانه سنتی1401
نهبندانصغری پرورشبوم گردی1402
طبسعباس جواهریمراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری1402
سرایانسیداحمد معزیتاسیسات اقامتی و پذیرایی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی1402
بیرجندمحمدحسن بهلگردیسفره خانه سنتی1402
بیرجندبی بی زهرا حسینی گیوبوم گردی1402
بشرویهسیدمهدی سعادتیاردوگاه گردشگری1402
نهبندانحسن لشکریمجتمع خدمات رفاهی1402
فردوسمحمدرضا پاسدارمجتمع گردشگری عمارت بهشت اسلامیه1402
بیرجندناصرمحمدپورمجتمع گردشگری1402
بیرجندغلامرضاکوشافردمجتمع گردشگری1402
سربیشهمریم میریبوم گردی1402
بیرجندعلیرضا ادیبیانسفره خانه سنتی1402
طبسشرکت تعاونی قدم زار یوزمرکز تفریحی و سرگرمی گردشگری یوز1402
سرایانمحمدرضا محمود پورمجتمع گردشگری1402
طبسزینب زمانیانبومگردی1402
بیرجندبتول نقی زاده کاخکیسفره خانه سنتی1402
طبسصفرعلی قربانیبومگردی1402
قائنامیددادیبوم گردی1402
بیرجندجواد عربمرکز تفریحی و سرگرمی گردشگری1402
فردوسحمید علیزادهمهمانپذیر1402
بشرویهسیدسعید محسن زادهاردوگاه گردشگری1402
نهبندانحسین بیابانگرداردوگاه گردشگری1402
فردوسغلامرضا دلیربوم گردی1402
سربیشهمحمدعلی کلنگی خواهبوم گردی1402
بشرویههاشم عادلبوم گردی1402
بیرجنداسماعیل آفتابیسفره خانه1402
فردوسشهرداری باغستانبوم گردی1402
خوسفمعصومه یوسفیبوم گردی1402
طبسهادی نعمتیبوم گردی1402
فردوسحجت متولی حبیبیمهمانپذیر1402
قائنفاطمه وحدتیسفره خانه سنتی1402
طبسرسول نادمیانمجتمع گردشگری1402
بیرجندامیرحسام خزیمههتل یک ستاره1402
بیرجندزهرا محمود آبادیمجتمع گردشگری1402
بشرویهحسن شهابیبوم گردی1402
بشرویهفاطمه وکیل زادهبوم گردی1402
قائنامیرعلی ابراهیمیهتل آپارتمان1402
درمیانمطهره سادات حسینیبوم گردی1402
سربیشهحسن خسروی درحبوم گردی1402
بیرجندهما رخشانی فرد توسعهتوسعه سفره خانه سنتی1402
بشرویهمحمدعلی نوریاحداث مجتمع گردشگری1402
درمیانقاسم مصطفاییبوم گردی1402
طبسطاهره نظریانبوم گردی1402
زیرکوهخدیجه شریفیبوم گردی1402
بیرجندصادق یوسفیتاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدماتی1402
قاینجواد صادقیمجتمع گردشگری1402
بیرجنداسماعیل فخیم زادههتل1402
سرایانامین نجف زادهاردوگاه و محوطه گردشگری جمکرد1402
درمیانمحمد احمدیمجتمع خدمات رفاهی بین راهی باقران1402
طبسمحمدرضا قاسمیمجتمع گردشگری ساباط ازمیغان1402
بیرجندسید حسین بهدانی اقامتگاه بوم گردی 1402
فردوسحکیمه آزموده اقامتگاه بوم گردی1402
بشرویهزهرا سرچاهی اقامتگاه بوم گردی1402
بشرویهناهید قیصری علیشاهیاقامتگاه بوم گردی1402
درمیانرقیه اسماعیلی اقامتگاه بوم گردی1402
بشرویهمهدی شریف زاده اقامتگاه بوم گردی1402
بیرجندحسن خونیکیسفره خانه سنتی 1402
فردوسابراهیم شارعیانپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
فردوسامین ناظریپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
فردوسحسن قیصریپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
فردوسزهرا فکریپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
بیرجندزهرا نوفرستیپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
بیرجندزهره بناکارپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
بیرجندزهره خراشادیزادهپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
سرایانسیدعلی سروقدپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
بیرجندسیده‌طوبی موسویپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
سرایانصدیقه بخشائیپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
سرایانعفت زارع‌یکهپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
سرایانفرزانه دوستیپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
سرایانمحمدرضا خزاف‌مقدمپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
سرایاننجمه ابرکارقاسم‌آبادپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
بیرجندنسرین باردلپروانه تولید کارگاه صنایع‌دستی1402
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی