فهرست قراردادهای عمرانی

حوزهشهرستانعنوان پروژهشماره قراردادمبلغ (ریال)تاریخ شروع قرارداداتمام قراردادنام پیمانکارشماره رهگیری سامانه
گردشگریبشرویهآبرسانی اقامتگاه کویر بشرویه-پادیس14022/1202/7441,596,731,7101402/02/141402/05/31شرکت پایدار گستر مجد024067850400058
میراثبشرویهمرمت بافت تاریخی شهر بشرویه14022/1202/133422,788,483,8651402/03/101402/08/10شرکت حدید دژآرتای خاوران024067850400149
میراثبشرویهمرمت کاروانسرای اصفاک14022/1202/7421,641,085,9721402/02/171402/04/31شرکت سورن دژاکباتان024067850400060
میراثبشرویهمرمت خانه بردیده و حسینه بهرامی شهر ارسک14022/1202/14082,500,000,0001402/03/111402/04/31آقای محمدرضا تاجیک02406785040009A
میراثبشرویهمرمت شاه نشین غنی آباد14022/1202/7433,635,108,3311402/02/171402/05/31شرکت سورن دژاکباتان024067850400060
میراثبشرویهمرمت مسجد تاریخی رقه و خانه فروغ نصیرایی رقه14022/1202/13434,860,000,0001402/03/171402/05/31شرکت خاک و خاتم شمس 024067850400058
میراثبیرجنداجرای نرده جدا کننده ارگ کلاه فرنگی14012/1202/7914994,214,4711401/08/021401/11/30شرکت برسام سازه وستامعامله خرد
گردشگریبیرجندتعمیر و تکمیل سرویس بهداشتی شوکت آباد14012/1202/79561,503,641,8071401/08/081401/11/30شرکت رادین بنای شگرف
میراثبیرجندپاکسازی رنگ و مرمت جزئی در و پنجره های چوبی باغ رحیم آباد14012/1202/8239949,190,0001401/09/071401/11/30آقای جواد عباسیمعامله خرد
میراثبیرجندنماچینی ستونهای ارگ کلاه فرنگی بیرجند14012/1202/9346950,886,9571401/11/161402/04/31آقای محمد امین محمدیمعامله خرد
صنایع دستیبیرجندبرگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت صنایع دستی سطح ستان14012/1202/94135,700,000,0001401/11/121402/05/31خانه عمران شریف
میراثبیرجندمرمت ایوان تیموری حسینیه گود14022/1202/86933,607,6871402/01/071402/01/31آقای علی جعفریمعامله خرد
گردشگریبیرجندتکمیل روشنایی شوکت آباد14022/1202/2041,782,342,5001402/01/061402/04/31شرکت تابان گستر بشرویه
میراثبیرجندداربست بندی و تخته کوبی تیرهای عمارت اصلی باغ رحیم آباد14012/1202/9395752,347,9001401/12/211402/02/21شرکت آمود تچرا شرقمعامله خرد
میراثبیرجندروشنایی و نورپردازی باغ و عمارت رحیم آباد14022/1202/12859,013,063,0001402/03/091402/05/31شرکت علم و صنعت خاوران
صنایع دستیبیرجندتهیه نقشه های اجرایی و دفترچه محاسبات بازارچه صنایع دستی روستای خراشاد14022/1202/1009889,900,0001402/02/191402/03/19شرکت احسان گستر فروهرمعامله خرد
میراثبیرجندمرمت باغ رحیم آباد14022/1202/11027,237,500,0001402/02/241402/04/31شرکت حدید دژآرتای خاوران0240M6785040006F
میراثبیرجندمرمت بافت تاریخی شهر بیرجند ( محله گبرآباد )14022/1202/125551,358,541,6581402/03/061402/08/06شرکت آژند بنای شرق0240M67850400039
میراثبیرجند-درمیانتعیین حریم آثار تاریخی استان شامل کوره های هوفمان و باغ منظریه بیرجند-قلعه و آسبادهای طبس14022/1202/1026750,000,0001402/02/301402/03/06آقای علی اقراءمعامله خرد
میراثخوسفمرمت حمام تاریخی خور-14022/1202/3731,719,547,2531402/01/241402/04/31شرکت خاک و خاتم شمس 024R67850400051
میراث خوسفمرمت خانه میرزا جعفر14022/1202/1381899,606,3341402/03/131402/04/13آقای علی کاظمی پورمعامله خرد
میراثخوسفمرمت بافت تاریخی خوسف14022/1202/5837,750,000,0001402/01/241402/05/31شرکت عمران ابنیه دنا بنیاد خراسان جنوبی024R67850400073
میراثخوسفتاسیسات الکتریکی و روشنایی حمام خور14022/1202/7071,925,941,4001402/02/101402/04/31شرکت علم و صنعت خاوران024067850400187
میراثدرمیانمرمت قلعه تاریخی اسدیه14022/1202/311609,826,3601402/01/151402/04/31آقای محمدرضا آیینمعامله خرد
میراثدرمیانمرمت مسجد تاریخی عیدگاه نوغاب هندوالان14022/1202/1449485,203,7281402/03/181402/05/31آقای محمدظاهر اکبریمعامله خرد
گردشگریزیرکوهمطالعه و طراحی کمپ گردشگری تجنود14012/1202/9736940,000,0001401/12/151402/04/31شرکت آمود تچرا شرقمعامله خرد
میراثزیرکوهمرمت حوض انبارهای افین14022/1202/1554964,005,7201402/03/271402/04/31شرکت ویلاسازان شادمعامله خرد
گردشگریزیرکوهتامین روشنایی مجتمع استند-زیرکوه14022/1202/10082,700,000,0001402/02/191402/04/31شرکت احسان گستر فروهر0240M6785040014A
میراثسرایانفصل چهارم کاوش محوطه کله کوب شهرستان سرایان14022/120/14050670,000,0001402/03/291402/07/15پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریمعامله خرد
صنایع دستیسربیشه تکمیل ساختمان اداری سربیشه14022/1202/7403,590,000,0001402/02/061402/05/31شرکت حدید دژآرتای خاوران0240M67850400103
گردشگریسربیشهاجرای سنگ فرش اردوگاه سربیشه14022/1202/739231,250,0001402/02/091402/02/31آقای غلامرسول آیینمعامله خرد
میراثطبسمرمت و احیاء بافت تاریخی روستای نایبند14022/1202/1122,750,000,0001402/01/061402/04/30آقای احسان حسنخانی0240M67850400097
میراثطبسمرمت بافت تاریخی روستای اصفهک14022/1202/1131,800,000,0001402/01/151402/05/31خانم انیس درویشی
میراثطبسمرمت کاروانسرای خان14022/1202/1235932,783,4921402/03/061402/04/31آقای حمیدرضا حسین زادهمعامله خرد
میراثطبسبررسی پارینه سنگی پهنه شهرستان طبس1402/1202/1040650,000,0001402/02/241402/04/31آقای علی صدرایی کهنه فرودمعامله خرد
میراثطبسمطالعه تاریخی و مردم نگاری دیهوک-اصفهکو نایبند طبس14022/1202/1049320,000,00014022/02/141402/04/31آقای محمد هاشم مریدامعامله خرد
گردشگریطبسبرق رسانی اقامتگاه بوم گردی فدک روستای ازمیغان14022/1202/1082985,738,5401402/03/021402/04/31شرکت پیشتازان گلشن کویر طبسمعامله خرد
میراثطبسمرمت آسیاب آبی خان طبس14022/1202/1185954,677,8401402/03/021402/04/31آقای مهدی یحیی شیبانیمعامله خرد
میراثفردوسپژوهش و ساماندهی سفالینه های حاصل از بررسی کاوش های باستان شناسی فردوس14022/1202/511485,000,0001402/01/261402/04/31آقای علی اصغر محمودی نسبمعامله خرد
گردشگریفردوسآبرسانی کمپ کویر (نجوم)فردوس14022/1202/7132,890,000,0001402/02/121402/04/31شرکت سامه بنیان شرق0240M67850400085
صنایع دستیفردوستکمیل مرکز آموزش صنایع دستی فردوس14022/1202/10102,140,000,0001402/02/191402/04/31شرکت احسان گستر فروهر0240M67850400070
گردشگریفردوسخاکبرداری و سنگ فرش محوطه آبگرم فردوس14022/1202/1250910,000,0001402/02/211402/03/31شرکت پی سازه فروهرمعامله خرد
گردشگریقاینتکمیل فاضلاب منطقه گردشگری بوذرجمهر قاین14012/1202/92054,437,500,0001401/11/041402/05/31شرکت حدید دژآرتای خاوران
میراثقاینمرمت رباط چاهک قاین14022/1202/374723,864,8691402/01/101402/04/31آقای علی اصغر عباسپورمعامله خرد
گردشگریقاینروشنایی و نورپردازی بوذرجمهر قاین14022/1202/7083,787,392,0001402/02/101402/05/31شرکت علم و صنعت خاوران024M67850400136
میراثنهبندانمرمت بافت تاریخی نهبندان14022/1202/550856,011,8371402/01/261402/02/31شرکت نگین سازه آیلینمعامله خرد
گردشگرینهبندانسرویس بهداشتی کمپ گردشگری نهبندان14022/1202/7412,440,000,0001402/02/061402/04/31شرکت حدید دژآرتای خاوران0240M6785040012B
میراثنهبندانمرمت پایگاه آسبادهای نهبندان14022/1202/11343,800,000,0001402/02/231402/05/31آقای جواد عباسی0240M67850400117
دکمه بازگشت به بالا