اطلاعات پرسنل

اطلاعات پرسنل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌جنوبی
برای تماس از خارج اداره‌کل با تلفن گویا شماره 31751000 و برای ارتباط مستقیم با شماره‌گیری (شماره داخلی+3175) امکان برقراری ارتباط وجود دارد.
به عنوان مثال برای تماس با مسئول امور اداری با داخلی 1022 می بایست 31751022 را شماره‌گیری نمایید.
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)
(برای جستجوی سریع پرسنل از کادر جستجوی زیر استفاده نمایید)
نام و نام خانوادگیبخش/معاونت/اداره/نمایندگیسمتشماره داخلیپست الکترونیک
اداره کلاپراتور1000
هادی شاه‌وردیاداره‌کلمدیرکل
کاظم جعفری‌سهل‌آباددفتر مدیرکلمسئول دفتر1002
حجت برفیدفتر مدیرکلمسئول پیگیری1003
مجید کرمانی‌پورحراسترییس حراست1005
محمد صابریحراستکارشناس حراست1006
فکسفکس سرور ۲1008
فکسفکس سرور ۱1009
سیدمحمدهادی انوریدفتر فناوری اطلاعاتسرپرست فناوری اطلاعات1010
نغمه فرخیدفتر فناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات1011
محمود بستانیروابط عمومیسرپرست روابط عمومی1015
سمیه محمدیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی1016
رباب مشتاقیروابط عمومیمسئول کتابخانه شادروان سلطانی1017
سیداحمد برآبادیمعاونت توسعه مدیریتمعاون توسعه مدیریت1020
فاطمه خسرویاموراداریمسئول امور اداری1022
فاطمه‌زهرا قوسیاموراداریکارگزین1023
اکرم کرم‌پوراموراداریکارشناس امور اداری1024
فاطمه آسیابانیاموراداریمسئول دبیرخانه1026
راحله محمدعلی‌نژاداموراداریمتصدی دبیرخانه1027
حسن رضا حسین‌زادهاموراداریمسئول نقلیه1028
نقلیه (راننده‌ها)اموراداریراننده1029
نادره علویامور مالیمسئول امور مالی1030
سکینه عابدینیامور مالیکارشناس امور مالی1031
ماهرخ رحیمیامور مالیکارشناس امور مالی1032
مریم خسرویامور مالیکارشناس امور مالی1033
فرزانه زربانامور مالیکارشناس امور مالی1034
جواد زنگوییامور مالیکارشناس امور مالی1035
ابوالفضل حسین‌پورامور مالیکارشناس امور مالی1036
سیدمحمد منجگانیامور مالیکارشناس امور مالی1037
علی دادورنژادکارپردازیمسئول کارپردازی1040
سیدمحمد حسینیکارپردازیکارشناس کارپردازی1041
سیده‌فاطمه نقرگیکارپردازیکارشناس کارپردازی1042
علیرضا مسافریامور حقوقیمسئول امور حقوقی1045
حسین غضنفریامور حقوقیکارشناس حقوقی1046
محمد سبزه‌کارامین اموالمسئول امین اموالی1047
محمدصادق کاظمیامین اموالکارشناس امین اموال1048
وحید بهفرنژادمعاونت میراث‌فرهنگیمعاون میراث فرهنگی1050
پریسا جمشیدیمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1051
زهرا رضایی‌ملکوتیمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1052
طاهره مال‌اندوزمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1053
محمدعلی بزرگمهرمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1054
محمدرضا سروشمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1055
رقیه زعفرانلومعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1056
فریبا کاهنیمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1057
محمد فرجامیمعاونت میراث‌فرهنگیکارشناس میراث فرهنگی1058
مرتضی عربیمعاونت گردشگریمعاون گردشگری1060
حمید عطاریانمعاونت گردشگریکارشناس گردشگری1061
احسان درستکارمعاونت گردشگریکارشناس گردشگری1062
محمدحسن قلاسیمعاونت گردشگریکارشناس گردشگری1063
زهرا فرهادپورمعاونت گردشگریکارشناس گردشگری1064
فرزانه دیانیمعاونت گردشگریکارشناس گردشگری1065
مریم هاشمی‌گازارمعاونت گردشگریکارشناس گردشگری1066
حسنعلی فولادیمعاونت صنایع‌دستیمعاون صنایع دستی1070
امیر انوری‌مقدممعاونت صنایع‌دستیکارشناس صنایع دستی1071
محمود دلخوشمعاونت صنایع‌دستیکارشناس صنایع دستی1072
محمد اصغریمعاونت صنایع‌دستیکارشناس صنایع دستی1073
زهره اسدپورمعاونت صنایع‌دستیکارشناس صنایع دستی1074
زهرا خراشادیزادهمعاونت صنایع‌دستیکارشناس صنایع دستی1075
رضا معتمدیمعاونت صنایع‌دستیمتصدی خدمات عمومی1079
مرتضی سورگیدفتر فنیمسئول دفتر فنی1080
حامد نداف‌مقدمدفتر فنیکارشناس دفتر فنی1081
مهدی یوسفیدفتر فنیکارشناس دفتر فنی1082
زهرا جلایریدفتر فنیکارشناس دفتر فنی1083
روح‌ا... حاجی‌پوردفتر تسهیلاتمسئول دفتر تسهیلات1085
مهدی صادقیبازرسی و رسیدگی به شکایاتمسئول بازرسی1090
آقای نوفرستیذیحسابیذیحساب1095
آقای حسین‌پوردیوان محاسباتدیوان محاسبات1096
علی معتمدی - خانم هاشمیآبدارخانه خدمات1099
محمد جنتی‌فراداره شهرستان بیرجندرییس اداره بیرجند1100
علیرضا نصرآبادیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1101
سمیه حسین‌آبادیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1102
سعید قاسمی‌فراداره شهرستان بیرجندکارشناس1103
محمدرضا ملاکیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1104
مهدیه سعیدیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1105
هاشم اتفاقیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1106
منصور سلیمانیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1107
فرزانه نخعیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1108
فاطمه هنرمنداداره شهرستان بیرجندکارشناس1109
حسین عبدالهیاداره شهرستان بیرجندکارشناس1110
یگان حفاظت اداره شهرستان بیرجندکارشناس1111
حمید عباس‌زادهاداره شهرستان قایناترییس1120
علی صرافیاناداره شهرستان قایناتکارشناس1121
محمد نصرالهیاداره شهرستان قایناتکارشناس1122
مهدی اکبری اداره شهرستان قایناتکارشناس1123
حسین سروشاداره شهرستان قایناتکارشناس1124
روح‌ا... نصرالهیاداره شهرستان قایناتکارشناس1125
حسین خسرویاداره شهرستان قایناتکارشناس1126
حسین بذرافشاناداره شهرستان قایناتکارشناس1127
امیر فلاحتاداره شهرستان قایناتکارشناس1128
احمد کماچیاداره شهرستان قایناتکارشناس1129
کاظم نجاتیاناداره شهرستان طبسسرپرست1130
رسول بهبهانیاداره شهرستان طبسکارشناس1131
سمانه بندگیاداره شهرستان طبسکارشناس1132
کاظم ترابیاداره شهرستان طبسکارشناس1133
میثم زمانیاناداره شهرستان طبسکارشناس1134
کاظم شبنم‌زادهاداره شهرستان فردوسسرپرست1140
علی شکرگزاراداره شهرستان فردوسکارشناس1141
حمید اورنگاداره شهرستان فردوسکارشناس1142
روح‌ا... صداقتاداره شهرستان فردوسکارشناس1143
حمید حلاج‌مقدماداره شهرستان فردوسکارشناس1144
اقدس کرم‌پوراداره شهرستان فردوسکارشناس1145
سعید مختارنیااداره شهرستان فردوسکارشناس1146
سعید سعیدپوراداره شهرستان فردوسکارشناس1147
جواد قنبریاداره شهرستان فردوسکارشناس1148
حسین شبانینمایندگی شهرستان نهبندانسرپرست1150
عربشاهینمایندگی شهرستان نهبندانکارشناس1151
محمد عربنمایندگی شهرستان سرایانسرپرست1155
تقی عیدینمایندگی شهرستان سرایانکارشناس1156
جواد جمشیدینمایندگی شهرستان سرایانکارشناس1157
حسین یکتانمایندگی شهرستان سرایانکارشناس1158
هادی حق‌پناهنمایندگی شهرستان سربیشهسرپرست1160
جواد آتش‌پنجهنمایندگی شهرستان سربیشهکارشناس1161
سید امیر سلیمانینمایندگی شهرستان بشرویهسرپرست1165
امیر حیدرنژادنمایندگی شهرستان بشرویهکارشناس1166
حسین غلامینمایندگی شهرستان بشرویهکارشناس1167
زینب کاظمینمایندگی شهرستان بشرویهکارشناس1168
امیراسماعیل شهسوارینمایندگی شهرستان درمیانسرپرست1170
صاحب یوسفینمایندگی شهرستان درمیانکارشناس1171
سیدمهدی موسوینمایندگی شهرستان درمیانکارشناس1172
علی صالحینمایندگی شهرستان خوسفمسئول1175
محسن رحیمینمایندگی شهرستان خوسفکارشناس1177
مجتبی جانفدانمایندگی شهرستان خوسفکارشناس1178
عباس حبیبی‌برکوکنمایندگی شهرستان زیرکوهسرپرست1180
سیدمهدی اعظمینمایندگی شهرستان زیرکوهکارشناس1181
محمدعلی خراشادیزادهمرکز رفاهیمسئول امور رفاهی1185
باغ اکبریه مرکز کنترل1188
باغ اکبریهمهمانسرا1189
سیدعلی حسینییگان حفاظتفرمانده یگان حفاظت1190
حسن لطیفیانیگان حفاظتکارشناس یگان1191
حامد برزگانییگان حفاظتکارشناس یگان1192
حسین هادیانییگان حفاظتکارشناس یگان1193
حمزه حمزهامور موزه‌هامسئول موزه‌ها1195
غلامحسین شعیبیامور موزه‌هاکارشناس موزه‌ها1196
تکتم بهروشامور موزه‌هاکارشناس موزه‌ها1197
جواد سیروسیامور موزه‌هاکارشناس موزه‌ها1198
سیدغلامرضا منجگانیامور موزه‌هامتصدی بلیت الکترونیک1199
دکمه بازگشت به بالا