اطلاعات پرسنل

اطلاعات پرسنل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌جنوبی
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)
(برای جستجوی سریع پرسنل از کادر جستجوی زیر استفاده نمایید)
نامنام خانوادگیپست سازمانیمحل خدمتتلفن تماس (مستقیم/داخلی)پست الکترونیک سازمانی
هادیشاه وردیمدیرکلاداره کل32459308skchto@skchto.ir
سیداحمدبرآبادیمعاون توسعه‌مدیریتاداره کل32459186
علیشریعتی‌منشمعاون میراث‌فرهنگیاداره کل32459441
مرتضیعربیمعاون گردشگریاداره کل32459137
32459467
حسنعلیفولادیمعاون صنایع‌دستیاداره کل32231347
32236581
32236582
سیدعلیحسینیفرمانده یگان‌حفاظتاداره کل
مجیدکرمانیرییس حراستاداره کل32459403
غلامرضامنصوری‌رادذیحساباداره کل32459561
مظلومدیوان محاسباتاداره کل32459066
سیداحمدبرآبادیبازرسی و رسیدگی به شکایاتاداره کل32459186
مرتضیسورگیمسئول دفتر فنیاداره کل
سیدمحمدهادیانوریمسئول آمار و فناوری اطلاعاتاداره کل32459208info@skchto.ir
محمودبستانیمسئول روابط عمومیاداره کل32459147pr@skchto.ir
روح‌ا...حاجی‌پورمسئول دایره تسهیلاتاداره کل
محمدجنتی‌فرسرپرست ادارهشهرستان بیرجند32213301
32213302
00000000
birjand@skchto.ir
حمیدعباس‌زادهرییس ادارهشهرستان قاینات32566411
32566491
32566492
qaen@skchto.ir
کاظمنجاتیانرییس ادارهشهرستان طبس32833699
32832466
tabas@skchto.ir
روح‌ا...صداقت طالبیرییس ادارهشهرستان فردوس32725701
32725702
32728909
32729277
ferdows@skchto.ir
حسینشبانیمسئول نمایندگیشهرستان نهبندان32620901
32623901
nehbandan@skchto.ir
محمدعربمسئول نمایندگیشهرستان سرایان32903631
32903032
32903633
sarayan@skchto.ir
هادیحق‌پناهمسئول نمایندگیشهرستان سربیشه32664383sarbisheh@skchto.ir
سیدامیرسلیمانی رباطیمسئول نمایندگیشهرستان بشرویه32760545boshroyeh@skchto.ir
امیراسماعیلشهسواریمسئول نمایندگیشهرستان درمیان32120610
32120133
darmian@skchto.ir
علیصالحیمسئول نمایندگیشهرستان خوسف32075100
32075240
32075471
khoosf@skchto.ir
عباسحبیبی برکوکمسئول نمایندگیشهرستان زیرکوه32503305
32503101
32503102
zirkooh@skchto.ir
فاطمهخسرویمسئول امور اداریاداره کل32459484
سیده‌نادرهعلویسرپرست حسابداری و امور مالیاداره کل32459259
علیدادورنژادمسئول کارپردازیاداره کل32459163
علیرضامسافریمسئول امور حقوقیاداره کل32459436
محمدسبزه‌کارامین اموالاداره کل
حسن‌رضا حسین‌زادهمسئول نقلیهاداره کل32459433
محمدعلی بزرگمهرمعاونت میراث‌فرهنگی
محمدعلی جنتی‌فرمعاونت میراث‌فرهنگی
حامدنداف‌مقدممعاونت میراث‌فرهنگی
پریساجمشیدیمعاونت میراث‌فرهنگی
زهرارضایی‌ملکوتیمعاونت میراث‌فرهنگی
طاهرهمال‌اندوزمعاونت میراث‌فرهنگی
حمزهحمزهمعاونت میراث‌فرهنگی
غلامحسینشعیبیمعاونت میراث‌فرهنگی
جوادسیروسیمعاونت میراث‌فرهنگی
سیده‌رقیهزعفرانلومعاونت میراث‌فرهنگی
محمدرضاسروشمعاونت میراث‌فرهنگی
فریباکاهنیمعاونت میراث‌فرهنگی
محمدفرجامیمعاونت میراث‌فرهنگی
حمیدعطاریانمعاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری
زهرافرهادپورمعاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری
فرزانهدیانیمعاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری
محمدحسنقلاسیمعاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری
احساندرستکارمعاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری
مریمهاشمی‌گازارمعاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری
امیر انوری‌مقدمکارشناس تجاری سازی و مطالعات راهبردی معاونت صنایع‌دستی32231347
32236581
32236582
زهراخراشادیزادهکارشناس بازاریابی و امور بازرگانیمعاونت صنایع‌دستی32231347
32236581
32236582
زهرهاسدپورکارشناس حمایت از تولیدمعاونت صنایع‌دستی32231347
32236581
32236582
محموددلخوش کجغنه کارشناس آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی32231347
32236581
32236582
محمداصغریکارشناس صدور مجوزهای سه گانهمعاونت صنایع‌دستی32231347
32236581
32236582
نامنام خانوادگیپست سازمانیمحل خدمتتلفن تماس (مستقیم/داخلی)پست الکترونیک سازمانی
دکمه بازگشت به بالا